لطفا مرورگر خود را تمام صفحه کنید
Coming Soon!
×
021-88081641

ارکستر ساز دهنی

اساتید اطلاعات گالری سبد خرید
ارکستر ساز دهنی

 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺳﺎزدﻫﻨﯽ:  

 اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﻮﯾﯽ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎزي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ اش ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮي ﻧﻤﯽ دﻫﺪ. ﺑﯽ ﭘﺮوا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻐﻠﯿﻆ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﺸﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزي ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮد و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آن ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻮا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ. 

 ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون در ﺳﺎل 1378 ﺷﻤﺴﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﺪه هایی ﺑﺰرگ، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮام ﺷﺎدان ﻓﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮدﮔﺎن ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﺎزدﻫﻨﯽ از اﺳﺒﺎب ﺑﺎزي ﺑﻪ ﯾﺎ ﺳﺎز، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزدﻫﻨﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و در ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزدﻫﻨﯽ(ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑا)،ﺑﺮﺗﺮي ﻫﺎي زﯾﺎدي داﺷﺖ. 

ﺻﺪاي ﺟﺬاب و ﻣﺤﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ

ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﻮدن

اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ

ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎز

ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻫﺎ

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ﺳﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ارکستر های خانه سازدهنی:

هم اکنون سه ارکستر ساز دهنی در خانه سازدهنی مشغول فعالیت هستند و در برنامه ها و کنسرت های مختلف به اجرای قطعات زیبایی به صورت گروهی با این ساز خوش صدا می پردازند.

فعالیت های خانه سازدهنی:

 1. برگزاری اولین جشنواره خانه سازدهنی در سال 1386 در تالار محراب
 2. شرکت در دومین جشنواره نوای شهر آشوب در سال 1390 در فرهنگسرای ابن سینا
 3. برگزاری دومین جشنواره خانه سازدهنی در سال 1390 در تالار فارابی در دانشکده هنر
 4. شرکت در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فجر در سال 1392 در تالار رودکی
 5. شرکت در سومین جشنواره نوای شهر آشوب در سال 1393 در فرهنگسرای ایوان شمس
 6. برگزاری سومین جشنواره خانه سازدهنی در سال 1393 در فرهنگسرای اندیشه
 7. شرکت در مراسم گلریزان حمایت از اُتیسم در سال 1395 در مگامال
 8. شرکت در چهارمین جشنواره نوای شهر آشوب در سال 1395 در فرهنگسرای ایوان شمس
 9. شرکت در مراسم گلریزان بچه های ابدی (استثنایی) در سال 1395 در فرهنگسرای ارسباران
 10. اجرای گالری گونا در سال 1396 در گالری گونا

قطعه های آلبوم شازده کوچولو به ترتیب اجرا:

 1. اخترک ( گروه + سولوی آقای شادانفر )
 2. شازده ( گروه + سولوی آقای شادانفر )
 3. گل سرخ ( سولوی آقای شادانفر )
 4. غروب ( سولوی آقای شادانفر )
 5. سفر ( گروه + سولوی اقای شادانفر )
 6. رهایی ( گروه )
 7. راه ( گروه + سولو آقای شادانفر )
 8. گلستان ( گروه )
 9. روباه ( گروه + سولوی آقای شادانفر )
 10. اهلی ( گروه )
 11. دیدار ( گروه + سولوی اقای شادانفر )
 12. بخاطر رنگ گندم ( گروه + سولوی آقای شادانفر )
 13. دنیای آدم بزرگ ها ( گروه )
 14. دلتنگی ( گروه )
 15. راه بی بازگشت ( گروه + سولوی آقای شادانفر )
 16. بره پشت جعبه ( گروه )
ارکستر ساز دهنی ارکستر ساز دهنی
 
معرفی دوره
 

 دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎزدﻫﻨﯽ:

اﻣﺮوز ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻼش در ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش، اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺘﻔﺨﺮ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اوﻟﯿﻦ ارﮐﺴﺘﺮ ﺳﺎزدﻫﻨﯽ اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺳﺎزدﻫﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﺰاران ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش ﺳﺎزدﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﻋﻢ از: 

دﯾﺎﺗﻮﻧﯿﺴﺖ

 ﺑﻠﻮزمن

 ﻓﺎن ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﺎ

 دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﺎزدﻫﻨﯽ(ﺗﺮﻣﯿﮏ)

دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎزدﻫﻨﯽ و ﮔﯿﺘﺎر

دوره آﻣﻮزش ﺳﺎزدﻫﻨﯽ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 دوره ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري آﻣﻮزش ﺳﺎزدﻫﻨﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزدﻫﻨﯽ ﺟﻬﺖ آن دﺳﺘﻪ از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺳﺎزدﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎي ﺣﻀﻮري را ﻧﺪارﻧﺪ.

 
 
 
معرفی اساتید
شهرام
شهرام شادانفر

مشاهده رزومه

رزومه
نام و نام خانوادگی: شهرام شادانفر
ساز تخصصی: ارکستر ساز دهنی

موسیقی را با نواختن پیانو  و تحت راهنمایی اساتیدی چون فردین خلعتبری،بهنام صبوحی و امیر بکان  آغاز نمود. دروس ابتدایی آهنگ سازی را تحت نظر دکتر وارطان ساهاکیان و اصول آهنگ سازی مدرن را تحت نظر دکتر علیرضا مشایخی آموخت. وی سرانجام  یک دوره آهنگ سازی را با استاد فرهاد فخرالدینی گذراند .

در زمینه نوازنده گی همزمان با پیانو ، فلوت را ادامه داد .سلفژ وآواز کلاسیک را نزد اساتیدی چون:استاد مهدی نیکنام، دکتر آریایی نژاد،استاد لطفی و استاد نوری فرا گرفت . وی مدتی به عنوان رهبر گروهای کر شفق، انقلاب و دانشگاه آزاد فعالیت نمود.

از آثار او در زمینه آهنگ سازی می توان به موسیقی متن فیلم های: پازل، بی بی شهربانو  ، اتفاق و پروین اعتصامی، موسیقی سریال های : قصه های پریسا و آلبوم جادویی موسیقی نمایش های: شازده کوچولو ،شام آخر ،بارون بارونه، فقط آسمان می داند،سکوت، دود کعبه، بیگانه، وهم، پروین اعتصامی،حسنی و دیو سیاه و خداوند یحی را در جلیل می خواند ، اشاره نمود.

آشنایی او با  دکتر گوگردچی اولین جرقه های نواختن سازدهنی را زد. و سریع  شروع به تمرین و آموختن تکنیک های آن نمود که این آموزش پس از رفتن دکتر گوگردچی از ایران به صورت خود آموز نیز ادامه داشت.که همزمان با تاسیس خانه سازدهنیدر سال ۷۸شروع به آموزش سازدهنی با روشی جدید به علاقه مندان نمود.

در ادامه او با شرکت در مستر کلاسهای مختلف با متد های آموزشی اساتید بزرگی چون رنه گیژن و گرد مولر آشنا گردید و همین امر باعث شد جدی تر به آموزش و تمرین ساز بپردازد. در حال حاظر درحال آماده سازی چند آلبوم برای معرفی سازدهنی به مردم از جمله شازده کوچولو و همچنین چاپ سری کتاب های (سازدهنی برای همه) که تالیف ایشان می باشد نیز پس مدتی وقفه در حال انجام مراحل پایانی می باشد و به زودی در دست علاقه مندان قرار می گیرد.

فعالیت های خانه سازدهنی

برگزاری اولین جشنواره خانه سازدهنی

شرکت در دومین فستیوال نوای شهرآشوب – بهمن ۱۳۹۰

برگزاری دومین جشنواره خانه سازدهنی – اسفند ۱۳۹۰

شرکت در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فجر – بهمن ۱۳۹۲

شرکت در سومین فستیوال نوای شهرآشوب – شهریور ۱۳۹۳

برگزاری سومین جشنواره خانه سازدهنی – اسفند ۱۳۹۳

شرکت در برنامه هفته جهانی محیط زیست – سرای محله شهرآرا – خرداد ۱۳۹۴

شرکت در مراسم گلریزان حمایت از اتیسم – تیر ۱۳۹۴

 
 
آخرین مقالات

از تخفیفات و طرح های ویژه مطلع شوید

7 روز هفته، پاسخگوی شما هستیم.
88081641 - 021 | 88081639 - 021
info@shahrashoobmusic.com
اپلیکیشن iOS نوای شهر آشوب
اپلیکیشن iOS نوای شهر آشوب
اپلیکیشن اندروید نوای شهر آشوب
اپلیکیشن اندروید نوای شهر آشوب

logo-samandehiنماد اعتماد الکترونیک

سامانه بلیط کنسرت
تخفیفات ویژه
ثبت نام آنلاین
استودیو صدا
ثبت نام آنلاین
021-88081639 | 021-88365642 | 021-88081641